Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Geçici Süreli Arapça Öğreticisi Alımına İlişkin Duyuru

Geçici Süreli Arapça Öğreticisi Alımına İlişkin Duyuru

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ  
GEÇİCİ SÜRELİ ARAPÇA ÖĞRETİCİSİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU  


2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Arapça öğretmek amacıyla “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PICTES) tarafından 100 (yüz) Arapça öğreticisi olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli istihdam edilecektir.

 

Bu duyuru Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Alım Duyurusu” değildir.


Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur.


Proje kapsamında istihdam edilen ve sözleşme imzalanan Geçici Süreli Arapça Öğreticiler, Bakanlığımızca yapılan Öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; talepleri hâlinde sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir.


1. TANIMLAR

 Genel Müdürlük  

: Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,  

İdare 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezini

Proje /PICTES

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesini

Geçici Süreli Arapça Öğretici 

Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Arapça öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek
eğitim personelini

GEM   

: Geçici Eğitim Merkezini karşılamaktadır.

İl Proje Koordinasyon Ekibi : Projenin uygulandığı 23 ilde kurulan proje uygulama ekipleri 

 

2. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,
e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

 

3. ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Geçici Süreli Arapça Öğreticiler:
3.1.a. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Fakültelerin Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü*, Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)* mezunu olmak,
3.1.b. Yukarıdaki bölümlerden yeteri kadar başvuru olmadığı durumlarda ihtiyacı karşılamak üzere İlahiyat Fakültesi*, İlahiyat Bilimleri Fakültesi*, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi*, İslam İlimler Fakültesi* mezunu olmak,

3.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
3.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSS-P121 veya KPSSP10 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
3.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
3.5. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü mensubu, ilişkisi veya irtibatı olmamak, yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu ve benzer suçlardan ceza almamış olmak,
3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

* Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

 

4. İŞİN NİTELİĞİ:


4.1. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 pilot il ve ilçelerdeki kurumlarda Suriyeli çocukların ana dillerini öğrenmeleri, konuşabilmeleri ve kendi aralarında rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek.

 

5. GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1.  İşin sözleşme süresi 1 (bir) yıl olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme imzalanacaktır.
5.2. Geçici olarak görevlendirilecek Arapça Öğreticiler okullarda/kurumlarda derse girecek veya çalışacaktır. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda bu süreyi dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir.
5.3. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin hizmet alanı sözleşmede belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.
5.4. İşe alınacak geçici süreli eğitim personelinden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

 

6. İSTENEN BELGELER

6.1. Adaylardan başvuru esnasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sözleşmeye davet edilen adaylardan aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları istenecektir:

  1. Adli Sicil Belgesi
  2. İkametgâh Belgesi
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
  4. Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
  5. Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi
  6. KPSS Sonuç Belgesi
  7. Sağlık Raporu

7. BAŞVURU

7.1. Başvuru tarihi: 11 Temmuz - 16 Temmuz 2017
Başvurular 16 Temmuz 2017 tarihi bitimine kadar (www.meb.gov.tr) (http://pictes.meb.gov.tr/) (http://hbogm.meb.gov.tr/) elektronik adresleri üzerinden yapılacaktır.

7.2. Başvuru yeri ve şekli:      

Adaylar, yapılacak sınava aşağıda belirtilen herhangi 3 (üç) farklı internet sitesinden herhangi birisi üzerinden başvurabilirler:

7.2.1. Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr)

7.2.2. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (http://hbogm.meb.gov.tr)

7.2.3. Proje Merkez Yönetimi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) internet sitesinden başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır.

 

8. DUYURU VE SÖZLEŞMEYE DAVET

8.1. Başvuru sonuçları KPSS sınav üstünlüğü önceliğine göre, başvuru son tarihi müteakiben (başvurusu veya güvenlik soruşturması süresinin uzatılması halinde son tarih geçerlidir.) 10 iş günü içinde http://pictes.meb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.  Sözleşmeye davet edilen adaylar ikinci aşama olarak   28 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında kurum tercihleri başvurusunda bulunacaklardır.
8.2. Sözleşmeye davet KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar Geçici Süreli Arapça Öğreticisi adayları davet edilecektir.
8.3. Sonuçların ilanından sonra Ek-2 Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlayacak öğreticiler ile tercihlerine göre yerleştirme yapılan kurumların bağlı bulunduğu il proje koordinasyon ekipleri koordinasyonunda Proje Merkez Yönetimi arasında sözleşme imzalanacaktır. Söz konusu sözleşmeyi imzalamaya gelmeyen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir. Sözleşme imzalanacak adaylardan aşağıdaki ek belgeler istenecektir:
   1. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)
   2. SGK İşe Giriş Belgesi (Varsa daha önce çalıştıkları işlere dair)
   3. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
   4. Elektronik Başvuru Aşamasında İstenen Belgelerin Asılları (Onaylı Lisans Diploması veya Bitirme Belgesi,  Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi)

 

9. ÜCRET

9.1. Geçici olarak görevlendirilen öğretici maaşları “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında karşılanacaktır.

 

10. DİĞER HUSUSLAR

10.1. Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlamak için gerekli belgeleri teslim etmeyen Geçici Süreli Arapça Öğreticileri ile sözleşme imzalanmayacaktır.
10.2. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması hâlinde sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.
10.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
10.4. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.      

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İş bu teknik şartname 10 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.


EKLER


EK-1        SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINANACAK  
GEÇİCİ SÜRELİ ARAPÇA ÖĞRETİCİSİ KONTENJANLARI  

No

Provinces

Distribution of Arabic  Teachers

1

Adana

5

2

Ankara

3

3

Bursa

5

4

Gaziantep

13

5

Hatay

14

6

İstanbul

16

7

İzmir

4

8

Kahramanmaraş

4

9

Kayseri

2

10

Kilis

6

11

Konya

3

12

Mardin

2

13

Mersin

5

14

Şanlıurfa

18

 

Toplam

100


                                                                                                                        

 

EK-2  SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ GEÇİCİ SÜRELİ ARAPÇA ÖĞRETİCİSİ ALIMI TAKVİMİ 

11 Temmuz – 16 Temmuz 2017

Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurularının Alınması

11 Temmuz – 17 Temmuz 2017

Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurusu Onay İşlemleri

24 Temmuz 2017

Sonuçların İlan Edilmesi

26 – 27 Temmuz 2017

Okul/Kurum Tercihlerinin Alınması

31 Temmuz 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlan Edilmesi

01-04 Ağustos 2017

Göreve Başlama İşlemlerinin yürütülmesi
Sözleşmelerin İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından İmzalatılması ve göreve başlama yazılarının Proje Merkez Ofisine gönderilmesi

08 Ağustos 2017

Göreve Başlama İşlemlerinin Proje Merkez Yönetimince yapılması

BAŞVURU SAYFASI:
http://pictes.meb.gov.tr/pys/arapca/basvuru01.aspx

eposta: pictes@meb.gov.tr

İletişim: Telefon Numaraları
  : (0312) 223 87 51           : (0312) 223 87 58
  : (0312) 223 87 53           : (0312) 223 87 62
  : (0312) 223 87 55           : (0312) 223 87 65
  : (0312) 223 87 56

 

 

Emniyet Mahallesi Abant 2 Caddesi No 8 Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 21 14 0312 413 21 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.