Başvuru Kaynakları

 Bu bölümde kariyer grup rehberliği çalışmalarında ya da bireysel olarak kariyer danışmanlığı çalışmalarında kullanılabilecek çeşitli materyaller ve yararlanılabilecek kaynaklar bulunmaktadır. Kariyer rehberliği çalışmalarında kullanabileceğiniz materyaller;Örnek Kitaplar

Amundson, N., Poehnell, G. ve Pattern, G. (2010) (2010) Mesleki Teleskop, (Çev. Edt. Korkut Owen, F. ), Anı Yayıncılık, Ankara


Çakır, M.A. (2011). Meslek seçimi, mesleki karar ve karasızlık, Anı: Ankara


Niles, S. ve Harris-Bowlsbey, j. (2013). 21 yy’da kariyer gelişimi müdahaleleri (Çev. Edt. Korkut Owen, F. ), Nobel: Ankara


Özyürek, R. (2013) Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları, Çocuk ve Ergenler için Kariyer Rehberliği Uygulamaları, Nobel: Ankara


Sharf, R.S. (2017). Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması, (Çev.Edt. F. Bacanlı ve K. Öztemel), Pegem: Ankara


Ünsal, P. (2014). Kariyer gelişim kuramları ve kariyer danışmanlığı, Nobel: Ankara


Yeşilyaprak, B. (2011) Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, Kuramdan uygulamaya, PEGEM AKADEMİ


Örnek Makaleler

Alkan, N. (2014). Üniversite adaylarının bölüm tercihleri: Bir kariyer araştırma yöntemi olarak bölüm tanıtımları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41).


Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 86-95.


BACANLI, F., Eşici, H., & Özünlü, M. B. (2013). Kariyer karar verme güçlüklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 198-211.


Bozgeyikli, H., BACANLI, F., & Doğan, H. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 125-136.


Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Kariyer karar ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 159-168.


Çetin Gündüz, H. ve Nalbantoğlu Yılmaz, F. (2016). Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3): 1008-1022


Kalafat, T. (2016). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38).


KESİCİ, Ş. (2007). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ANNE BABA TUTUMLARININ VE REHBERLİK İHTİYAÇLARININ MESLEKİ KARAR VERME ZORLUKLARINI YORDAMASI. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 329-339.


Yayla, A., & Bacanlı, F. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(3).