Page 2 - Haber_Bulteni_Ekim
P. 2

17-18-19 Ekim 2022 tarihlerinde


      Ankara’da Aile Okulu Çalıştayı yapıldı

      28 Mart 2022’de Sayın Emine ER- insana özgü olan nikâh kavramının  venli Teknoloji Kullanımı, Çatışma
      DOĞAN Hanımefendi’nin himayele- ve onun kritik rolünün atlanmaması  ve Stres Yönetimi, Bağımlılık, Ah-
      rinde başlatılan Aile Okulu Projesi  gerektiğini tahlil ederek anlattı. Aile  laki Gelişim, Sağlıklı Beslenme ve
      kapsamında 17-18-19 Ekim 2022  anlayışındaki zamana dayalı hızlı de- Fiziksel Aktivite” olmak üzere 8 ana
      tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiri- ğişimi Türk edebiyatından örneklerle  başlıkta ve 44 saat eğitim verildiğini,
      lecek çalıştayın açılış toplantısı yapıl- ifade eden Sezgin, ailenin gelişti- bu başlıklara “Çevre ve İklim Deği-
      dı. Çalıştay programında Millî Eğitim  rilmesi için yapılan her bir hizmetin  şikliği, İlk Yardım ve Trafik Öğreni-
      Bakan Yardımcısı Osman SEZGİN,  Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda  yorum” olmak üzere üç konu başlı-
      “İnsan var ise Aile sayesinde vardır.”  yapılan mücadeleye denk bir kıyme- ğının da ekleneceğini ifade etti. Genel
      diyerek, ailenin toplumumuzda geç- te sahip olduğunu vurguladı.  Müdürümüz Sabahattin DÜLGER,
      mişten bugüne önemli olduğunu  Genel Müdürümüz Sabahattin DÜL- proje kapsamında yaklaşık 59.355
      vurguladı. Küresel çağdaki değişim- GER konuşmasında, “Aile bir okuldur,  öğretmene eğitici eğitimi verildiğini,
      lere bağlı olarak Türk kültüründeki  okul bir ailedir. İki kavram birbirinin  bu öğretmenlerin de 236.826 aileye
      aile yapısının da özünü kaybetme- tamamlayıcısıdır.” diyerek aile-okul  eğitim verdiğini belirtti.
      mesi için yapılacak olan eğitimlerin  ilişkilerinin güçlendirilmesi gerek- 17-18-19 Ekim tarihlerinde gerçek-
      önemli rol oynadığını ve Aile Okulu  tiğini vurguladı. Aile Okulu Projesi  leşen çalıştay programında alanında
      Projesi’nin bu hususta değerinin bü- hedefinin; gençlerimizin, çocukları- uzman akademisyen/eğitimciler ta-
      yük olduğunu belirtti.      mızın, anne ve babalarımızın toplum  rafından Bireysel Gelişim ve Kültürel
      Açılış konuşmasında Türkçe’deki  için hayırlı bireyler olma gayretini  Farkındalık, Anne Baba Tutumları ve
      aile, yuva hakkında kullanılan kav- açığa çıkarmak olduğunu dile getirdi. Çocuk Gelişimi, Aile Hukuku, Türk
      ramların inceliklerinin dikkate değer  Bu kapsamda Aile Okulu Projesi ile  Edebiyatında Aile ile Nezaket ve Gör-
      olduğuna değinen Millî Eğitim Bakan  ailelere “Sosyal ve Duygusal Beceri  gü Kuralları (Adab-ı Muaşeret) konu
      Yardımcısı Osman SEZGİN, aileyi ta- Gelişimi, Aile İçi İletişim Becerile- başlıklarında çalışmalar yapılarak
      nımlarken ailenin oluşabilmesi için  ri, Akran İlişkileri, Bilinçli ve Gü- çalıştay raporu hazırlanacaktır.       2  Milli Eğitim Bakanlığı • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü • Haber Bülteni
   1   2   3   4   5   6