Page 1 - Haber_Bulteni_Ekim
P. 1

Sayı : 3     Tarih : 1 - 31 Ekim 2022   https://hbogm.meb.gov.tr mebhbogm Hbogm mebhbogm


      Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezinin Açılışını Yapıldı

      Ankara’daki Gökçeyurt Köy Yaşam  yararlandı. Hedefimiz okul öncesi  Köy yaşam merkezlerine yönelik
      Merkezi, Millî Eğitim Bakan Yardım- kademesinde, eğitimden yararlanan  yürüttükleri çalışmaya ilişkin detay-
      cısı Petek Aşkar’ın katıldığı törenle  öğrenci sayılarını daha da artırmak  ları paylaşan Aşkar, şöyle konuştu:
      vatandaşların hizmetine açıldı. Millî  olacaktır. ” sözleriyle özetledi. “Projeye iki ay önce tek bir ilde örnek
      Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aş- Erken çocukluk dönemindeki eğiti- yapma hedefiyle başladık. Çalışma-
      kar, Gökçeyurt Köy Yaşam Merke-                 larımızdaki verimliliğin artmasıyla
      zinin açılış töreninde yaptığı konuş- min önemini vurgulayan Aşkar, bu  ekim ayı sonuna kadar farklı illerde 2
                       dönemdeki okullaşmanın yaygınlaş-
      mada Millî Eğitim Bakanı Mahmut                 bin civarında köy yaşam merkezine
      Özer’in de vurguladığı gibi eğitimde  tırılması için yürüttükleri çalışmalar- ulaşacağımızı düşünüyorum. Yılso-
      fırsat eşitliği ilkesiyle toplumdaki  da, beş yaştaki okullaşma oranının  nuna kadar da kapalı köy okulumuz
      tüm vatandaşların eğitim hizmetle- yüzde 78’den yüzde 93’e ulaştığını ve  kalmayacak.”
      rinden yararlanmaları için çalışmalar  bu oranı yüzde 100’e tamamlamayı  Projenin önemi “Halk eğitimi mer-
      yürüttüklerini söyledi.      hedeflediklerini belirtti. Ayrıca okul  kezlerindeki  yetişkinlere  yönelik
                       öncesi eğitim kalitesinin artırılma-
      Bakan yardımcısı Aşkar, çocuğun  sı için “Temel Eğitimde 10.000 Okul  kursları ve bununla birlikte ana sınıfı
      eğitim sürecine ilk adım attığı okul  Projesi” ile nispeten diğerlerine göre  ve ilkokul gibi öğrenme ortamlarını
      öncesi eğitimin yaygınlaştırılması  ihtiyacı fazla olan okulların fiziksel  ihtiyaçlara göre, doğayla ve bilimle iç
      ve eğitim kalitesinin artırılması için  ortamlarını iyileştirdiklerini, öğrenci- içe olan bir yapıda buluşturduk. Köy
      başlattıkları çalışmaları, “Bakanlı- ler için ücretsiz ders kitapları ve yar- yaşam merkezleri; aile büyükleri ile
      ğımız bünyesinde bu yıl içerisinde  dımcı kaynak sağladıklarını anlattı.  küçük çocuklarımızın bir arada ol-
      1.710 anaokulu, 14.000 anasınıfı aç-                dukları, sosyalleşebildikleri, birlikte
      tık. Bu rakamlarla Türkiye Cumhu- Okul öncesi eğitimin yanı sıra top- öğrenebildikleri bir ortam oldu ve dü-
      riyeti’nde bugüne kadar açılan ana- lumun her kesimi için çalışmalar  şündüğümüzden çok daha büyük bir
      okulu sayısından daha fazla sayıya  yürüttüklerini belirten Aşkar, bu  etki alanı yarattı.” sözleriyle vurguladı.
      ulaştık. Köylerdeki çocuklarımıza da  çalışmalardan biri olan köy yaşam  Bakan Yardımcısı Aşkar, Gökçeyurt
      ulaşabilmek amacıyla 1.800 köyde  merkezleri için “Bir arada öğrenme  Köy Yaşam Merkezinde ilk etapta
      açtığımız anasınıflarımızda 20.000  ve paylaşma ortamı oldu.” ifadesini  arıcılık kursu verileceğini belirterek
      dolayında çocuğumuz eğitimden  kullandı.             merkezin hayırlı olmasını diledi.
   1   2   3   4   5   6