Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018)  > Öncelik Alanları

1-Toplumda HBÖ Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması

 • 1- Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.
 • 2- Görsel ve yazılı medyanın hayat boyu öğrenme kültürünün artırılmasına yönelik rolü konusunda farkındalık arttırılacaktır.
 • 3- “Öğrenme Şenlikleri” uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.
 • 4- Bireylerin aktif ve katılımcı vatandaş olmalarına yönelik farkındalık arttırılacaktır.

2-HBÖ Fırsatlarının ve Sunumunun Artırılması

 • 1- Hayat boyu öğrenmenin koordinasyonu sağlanacaktır.
 • 2- Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde etkin rol almaları sağlanacaktır.
 • 3- Açık öğretim sisteminin niteliği geliştirilecektir.
 • 4- Uzaktan öğrenme uygulamaları geliştirilecektir.
 • 5- Yetişkin nüfusun temel/kilit becerileri Kazanmasına yönelik programlar yaygınlaştırılacaktır.
 • 6- Aile eğitimi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
 • 7- Resmi ve resmi olmayan kurum/kuruluş çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin niceliği ve niteliği artırılacaktır.
 • 8- Örgün ve yaygın mesleki eğitimöğretim programları meslek standartlarına göre sürekli olarak güncellenecektir.
 • 9- Eğitim kurumlarının fiziki mekânları halkın kullanımına açılacaktır.
 • 10- Hayat boyu öğrenme kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği artırılacaktır.

3-HBÖ Fırsatlarına Erişimin Artırılması

 • 1- Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerilerini artırmaları teşvik edilecektir.
 • 2- Okul öncesi eğitim dezavantajlı kesimleri gözeterek yaygınlaştırılacaktır.
 • 3- Özel eğitime (Tüm engel grupları ve üstün yetenekliler) ihtiyacı olan bireylerin, ailelerinin, öğretmenlerin ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine erişimi artırılacaktır.
 • 4- Dezavantajlı (Engelliler, kadınlar, yaşlılar, eski hükümlüler, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler, uzun süreli işsizler, işsiz gençler, gezici geçici işçiler) grupların eğitime erişimleri desteklenecektir. Bu amaçla uzaktan eğitim ve açık öğretimden de yararlanılacaktır.
 • 5- Çalışan çocukların eğitime kazandırılması için teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.

4-Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi

 • 1- Hayat boyu rehberlik sisteminin geliştirilmesi için altyapı güçlendirilecektir.
 • 2- Bireylerin mesleki gelişim süreçleri desteklenecektir.
 • 3- Hayat boyu rehberliği destekleyen ulusal ve uluslararası bilgi ağı geliştirilip yaygınlaştırılacaktır.

5-Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi

 • 1- Yaygın ve serbest öğrenmelerle kazanılan bilgi/beceri ve deneyimlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.
 • 2- Yaygın eğitim ve serbest öğrenmelerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacaktır.
 • 3- Önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi sistemi kurulacak ve işleyiş sürecinin tanıtılması sağlanacaktır.

6-HBÖ İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

 • 1- Hayat boyu öğrenme alanında politika geliştirmeye yardımcı olacak istatistikler oluşturulacaktır.
 • 2- Hayat boyu öğrenme alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır.
 • 3- Hayat boyu öğrenme web portalı kapsamındaki veri tabanı geliştirilerek işlevselliği artırılacaktır.
 • 4- HBÖ için kullanılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme mekanizması geliştirilecektir.