• e-Yaygın sisteminde usta öğreticilere şifre tanımlama mümkün olsun

e -Yaygın sisteminde usta öğreticilere şifre tanımlaması yapılabilmektedir.

 • e- Yaygın sisteminin ara yüzünün değiştirilmesinin kullanım kolaylığı açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz

e-Yaygın ara yüz yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.

 • e-Yaygın sistemine protokol yüklemekte sıkıntı yaşıyoruz.

Yardım sayfalarından yararlanabilirsiniz.

 • Not döküm çizelgesi ve transkript e-Yaygın sisteminde çıkmıyor. Sadece modül isimleri ve süreleri çıkıyor. Not dökümleri alınamıyor

Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre hazırlanan ek:3 formunda not bilgisine yer verilmemiş olmasından dolayı e-Yaygın da bu şekilde tanımlanmıştır. Yeni yönetmelikte bu sorun giderilmiş olup yürürlüğe girdiği zaman gerekli listeler alınabilecektir.

 • e Yaygın web sayfası mobil cihazlara uyumlu hale getirilebilir veya mobil uygulama geliştirilebilir.

e-Yaygın web sayfasının mobil cihazlara uyumlu hale getirilebilmesi çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi tarafından hazırlanmaktadır.

 • e-Yaygın modülünde yönetici modülü gözükmüyor, şifre verme ve güncelleme işlemleri yapamıyoruz

e-Yaygın kurum kullanıcı yöneticisi şifresiyle giriş yapılıp gerekli işlemler yapılmalıdır.

 • Böyle bir imkan tanındığı için Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Oryantasyon eğitimi için e-Yaygın a sertifika modülü ekleyebilir misiniz?

Konuyla ilgili değerlendirme devam etmektedir.

 • e-Yaygın sisteminde toplu mesaj atmaya imkan veren platform oluşturulsun.

İletmiş olduğunuz konu dairemiz tarafından değerlendirilmektedir.

 • e-Yaygın Destek sayfasına giremiyoruz sorun oluşuyor

e-Yaygın Destek sayfası giriş sorunu yaşanmamaktadır.

 • Kurs katılım belgesini kaybedenler için belge yerine verilmek üzere kayıp belge butonu benzeri bir uygulama yapılabilir mi?

e-Yaygın sistemi üzerinden alınmış, kursiyerlerin kaybettikleri belgelere ilişkin çalışmalar devam etmekte olup gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

 • Depolarımızda bekleyen atıl kitapları geri dönüşüme verelim mi ?

Genel Müdürlüğümüzce halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitülerince uygulanan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” çerçevesinde, konuya ilişkin eğitim materyalleri bastırılmış ve uygulama yapan halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinin belirttiği depo adreslerine gönderilmiştir.

Bakanlığımızca gönderilen materyallerin, ilgili kurumların ellerindeki en son mevcut sayılarının il sorumlularınca belirlenmesini ve materyal tutanağının doldurularak 27 Ekim 2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz  “aileegitimi@meb.gov.tr” adresine gönderilmesi istenilmiştir.

Materyal tespit çalışması yapıldıktan sonra ileriki tarihlerde mevcut malzemelerin nasıl değerlendirileceği hususu kurumlara bildirilecektir.

 • En son yapılan norm güncellemelerinden sonra Ekim ayı içerisinde diğer kurumlarla birlikte norm güncellemesi açılabilir mi?

Halk Eğitimi Merkezleri Müdürlükleri norm kadro iş ve işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında “Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, Akşam Sanat Okulları, Hizmet içi Eğitim Enstitüleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Bilim Sanat Merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” hükmüne göre belirlenmektedir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin yeterli sayıda bulunması ve halk eğitimi merkezlerinin yerinde ve verimli kullanımını tesis etmek amacıyla yönetici ve öğretmen norm kadrolarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Halk eğitimi merkezlerine ait norm kadroları güncelleme programı 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında illerimizin kullanımına açılmıştır. Kurumların talepleri bu sistem üzerinden alınmış ve yine ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinin onayı alınarak norm kadro güncellemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda güncelleme çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşleri alınarak MEBBİS sistemine işlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından halk eğitimi merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde tekrar yönetici ve öğretmen norm kadro güncelleme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

 • Kurslara görevlendirme yapılırken oryantasyon eğitimi almış olma şartını arayacak mıyız?

Halk Eğitimi Merkezlerinde açılmış ve halen devam eden kurslarda görev yapan usta öğreticilerin, “HEM Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyon Kursu” nu 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde almaları gerekmektedir. Kurs, ihtiyaç duyulması ve an az 12 kursiyer sayısına ulaşılması halinde mahalli hizmet içi faaliyeti olarak açılabilecektir. Katılımcılar diğer il/ilçelerde açılan eğitimlere katılabilirler.

 • Aile Eğitimi kurs programları ne zaman uygulamaya geçecek?

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) nın toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenmesi, yaygınlaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yenileme çalışmaları devam etmekte ve bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de görüşmeler sürdürülmektedir. İşbirliği hususunda ayrıntıların netleşmesinin ardından uygulama esasları belirlenecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, programın uygulama esasları belirlenerek ilgili kurum ve kişilere duyurulacaktır.

 • SGK dan 4A emeklisi olan usta öğreticinin sosyal güvenlik destek pirimi ile ilgili sigorta girişi yapılamıyor. Sistem, emekli maaşı kesilir diye uyarı veriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında maaşı kesilmeden çalışamaz diyor. Bu kişinin sigorta girişi nasıl yapılmalıdır?

Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş sorulmuştur. Gelen cevap doğrultusunda bilgilendirme yapılacaktır.

 • KOMEK Kurslarında Konya Büyükşehir Belediyesinin talep ettiği kursların öğretici ( Kadrolu – Usta Öğretici ) ücretlerini bizim ödememiz doğru mu? Ayrıca eğiticileri bile onlar belirliyor bu sorun çözülemez mi?

Halk eğitimi merkezlerinin açtığı kurslarda usta öğretici görevlendirme iş ve işlemleri halk eğitimi merkezleri tarafından yapılacaktır. İş birliği belgesinde giderlerin kim tarafından ödeneceği belirtilmektedir.

 • Ücretli öğretmenlik yapan birisi usta öğretici olarak görev alabilir mi? Alırsa kaç saate kadar görev alabilir.

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9 uncu maddesinin a bendinin 2 nci fıkrası kapsamında; “Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında  haftada 30 saate, ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kararın 9 uncu maddesinin 1 inci fırkasının b bendinde: “İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

 1. Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
 2. Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

Kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir.

Sonuç olarak; ücretli öğretmenlere haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Resmi görevi bulunduğu için de haftada 10 saate kadar da usta öğreticilik yapabilir.

 • Bazı programlarda eğitici bulmakta çok sıkıntılar yaşanmakta. Özellikle Drama ( En az Lisans mezunu ), keman, gitar. Yeni bir düzenleme yapılamaz mı?

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde açılan drama ve keman- gitar

kurslarında eğitici bulmakta zorlandığınıza ilişkin bilgi edinme talebiniz incelenmiştir. Söz konusu

programlardaki drama kursunun eğitici nitelikleri, 17.10.2017 tarih ve 26022156-101.04-E.16893509

sayılı Makam onayı ile güncellenmiştir. Bu eğitici niteliklerine Türk Dili ve Edebiyatı alan öğretmenleri

eklenmiş ve bu değişiklikle eğitici nitelikleri aşağıdaki son ve en güncel halini almıştır:

Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge”ye göre atanan, Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) alanları öğretmenleri; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
 3. Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) Alanında/Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge”ye göre atanan tüm alan öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Halk Eğitim Merkezlerinde açılan drama kursunu tamamlamış olanlar veya drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını ya da lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler görevlendirilir.

Bu haliyle kurs programlarına eğitici bulmak yönündeki sorunların giderileceği düşünülmektedir. Yine çalgı eğitimi kurslarının eğitici niteliklerinin güncellenme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda yöresinde tanınan ve mahalli kimliği olan sanatçıların da bu kurslarda eğitimci olması yönünde çalışmalar en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.

 • Kur?an-ı Kerim kurslarının süreleri artırılabilir mi? Lise mezunları bu alanda usta öğretici olarak görevlendirilebilir mi?

Kuran-ı Kerim kurslarının içeriği ve süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak çalışmalar sonucunda komisyon marifetiyle hazırlanan programlardır. Program geliştirme süreci dinamik bir süreç olduğundan süre yetersizliği ile ilgili başvuruların gelmesi durumunda haklı gerekçeler ile programlarda değişiklikler yapılabilmektedir.

 • Destekleme Yetiştirme kursları e-Yaygın a eklenecek mi?

2015 yılı Ekim ayı itibari ile destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili işlemler Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce e-Kurs modülü üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle,  söz konusu kurslar e-Yaygına eklenmeyecektir.

 • Açılan kursların denetim ve takibi için görevli idarecilere ücret ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi b fıkrasının 3 üncü bendinde “Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir.”  hükmü yer almaktadır. Buna göre, açılan kurslar için ihtiyaç halinde aynı gün iki idareci görevlendirilmesi halinde bu  yöneticilerden birisine  cumartesi ve pazar günü göreve gelmesi halinde, anılan günler için ikişer  saat ek ders ücreti ödenir.

02 Ekim 2017 Tarihli e-Yaygın Eğitiminde Sorulan Sorular ve Cevapları