Page 5 - 2017 Yılı I. İzleme Değerlendirme Raporu
P. 5

Sunuş


            Bireylerin, dinamik ve
            değişken olan iş gücü
            piyasasında   rekabet
            edebilmeleri, ekonomik
            ve sosyal seviyelerini
            koruyabilmeleri  için
            istihdamda    tercih
            edilirliklerini  artırmaya
            ihtiyaçları   vardır.
            Bireylerin  yaşamları
            boyunca devam eden ve
            her geçen gün daha da önem kazanan bu ihtiyaçlarını hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile sürekli
            öğrenen birey olma kültürüyle sağlayabileceği günümüzün kabul edilen anlayışı olmuştur. Hayat
            boyu öğrenme yaklaşımıyla eğitim adına yapılan tüm faaliyetlerle her ferde, her aileye, her haneye
            ve her kesime ulaştırma imkânı sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

            Ayrıca; günümüz dünyasında bilginin niceliği ve niteliği hızla değişmektedir. Böylesi bir dünyada
            bilgiyi işlemek bilgiye sahip olmak kadar önemli olmuştur. Bilgiyi işlemek ise erişilen bilgiyi
            yorumlamak, çıkarımlarda bulunmak ve buna bağlı olarak da geleceği planlamak için gereklidir.
            Bilgiyi işlemek uzmanlık gerektiren, disiplinler arası etkileşimi zorunlu kılan, periyodik süreçler
            izleyen bir yapıya sahiptir.

            Eğitimde bilgiye erişim ve bilgiyi işlemek kadar önemli üçüncü bir adımda süreci ve ilerleme
            durumunu izlemek ve analiz etmektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak Millî Eğitim Bakanlığı 2011
            yılında genel müdürlükler bünyesinde izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları oluşturmuştur.

            Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı da Genel
            Müdürlüğün faaliyet alanına giren konulara ve bağlı kurumlarına yönelik altı aylık ve yıllık olmak
            üzere izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmektedir. Söz konusu çalışmalarda e-Yaygın
            Sistemi, elektronik ortamda anket uygulamaları, ilgili dairelerden gelen resmî bilgiler ile
            araştırma raporları veri kaynağını oluşturmaktadır. “İzleme ve Değerlendirme Raporu (01 Ocak
            – 30 Haziran/1-2017)” 2017 yılı ilk altı aylık Veriler üzerinden hazırlanmış ve dönemsel
            bilgilendirme yapacak şekilde tasarlanmıştır. Süreçleri, sonuçları ve ürünleri periyodik olarak
            izlemek ve değerlendirmelerde bulunmak karar vericiler için önemli olduğu kadar, hesap
            verilebilir yönetim modelinin uygulanabilmesi içinde önemlidir. Çalışmanın ilgilenenlere faydalı
            olması dileğiyle…


                                          Ali Rıza ALTUNEL

                                           Genel Müdür V.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10