Page 7 - HOGM_HaberBulteni
P. 7

rum” diye konuştu. Halk kültürünün  Giyim bir Aile nin bir toplumun en  tüm topluma,her türlü imkanları su-
      bir öğesi olan el sanatları, kültür  temel ihtiyaçların dan’dır.Bir ülkenin  narak gelişmesini saglayan,bireyleri
      değerlerin, yaşatılması ve korun- ekonomik alanında kalkınması. Top- meslek sahibi yapan ,Maddi özgür-
      ması da rol üslenmekte.Toplumların  lumun var olabilmesi ekonomik öz- lüklerini kazandıran tüketici bireyden
      yaşayışları,inançları ve ekonomik  gürlüğün kazanıla bilmesi içinbir çok  üretici birey seviyesine getiren.
      olanakları hakında bilgi vermekte  dalda mesleklerin bulunması gere- Ülkenin kalkınmasını milli geliri artı-
      ve özgün otantik ve yöresel özellik- kir. Giyim’de bu mesleklerden biridir.  ran kurum. Halk Eğitim Merkez Mü-
      leri bulundurmaktadır.El sanatlari bir  Giyim (tekstil)meslekleri her yaşa  dürlüğü’dür. Halk Egitim Merkezleri
      ülkenin geleneklerini,örflerini âdet- hitap etmektedir.Kundak taki bebek- her kesime her yerde ulaşmaktadır.
      lerini kısacası her şeyini ve milli kül- ten tutun evin en yaşlı bireyine kadar  Toplumun her kesimi bu devlet ku-
      türünü yansıtır bunun için önemlidir.  en temel ihtiyaçtır. Bu tür meslekleri  rumuna minnettardır.

      İdil Halk Eğitim Merkezi ve İdil Çok Programlı

      Anadolu Lisesi öğrencileri yapılan yetenek sınavında

      derece aldılar      İdil halk eğitim merkezi ve İdil Çok
      Programlı Anadolu Lisesi’nin or-
      taklaşa açtığı güzel sanatlar hazırlık
      kursuna katılan tüm öğrenciler %
      100 başarı göstererek Türkiye’nin
      farklı illerinde yapılan yetenek sınav-
      larında dereceye girmiş ve üniver-
      siteye yerleşmişlerdir. Bu başarının
      sağlanmasında yaz tatilinde dahi
      öğrencilere resim dersi veren Görsel
      Sanatlar Öğretmeni Arda Aydoğan’a
      emeklerinden dolayı çok teşekkür
      ederiz.

      Mobil Kurs Merkezimiz

      tüm vatandaşlarımızın hizmetinde


      Mersin Hayat Boyu Öğrenme Birimi olarak faaliyete geçirdiğimiz “Mobil Kurs
      Merkezi” ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmak, kurslarımıza erişemeyen hiçbir
      vatandaşımızın kalmaması hedeflenmektedir. Tüm ilçelerimizde gezici olarak
      hizmet vermeye başlayan Mobil Kurs Merkezimiz, dezavantajlı bölgelerde kurs-
      lar açılmasına olanak sağlarken kurumlarımızın ve kurslarımızın tanıtımında ve
      vatandaşlarımıza ulaşmasında etkili olmaktadır.                              Milli Eğitim Bakanlığı • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü • Haber Bülteni 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10